De conformitat amb allò que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, els hi facilitem la següent informació:

Responsable del tractament

El Responsable del tractament de les dades personals que ens faciliti és
ARAG SE, Sucursal en España (en endavant ARAG)
NRT E-800787-Z.
C/ Babot Camp, 15, 5 2 (Despatx 3)
AD 500 – Andorra la Vella
www.aragandorra.com

ARAG és una companyia d'assegurances inscrita en el Registre de Comerç e Industria amb número de comerç 915258 S, i autoritzada per a l'exercici de l'activitat asseguradora al Principat d´Andorra per la Autoritat Financera Andorrana.
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant l'adreça de correu electrònic

Finalitat del tractament, legitimació i destinataris:

La informació facilitada es tractarà amb la finalitat d'establir, gestionar i desenvolupar les relacions derivades de la subscripció i execució del contracte d’assegurança.

La base legal per al tractament de les seves dades personals és l'execució del contracte d'assegurança que ha concertat amb aquesta entitat asseguradora. El lliurament de les seves dades resulta imprescindible per a la formalització del contracte actual de segur, no sent possible sense aquesta.

Tractarem també les seves dades personals per a informar-lo sobre els nostres productes, sempre que ens autoritzi al seu tractament. Podrà oposar-se en qualsevol moment a aquesta mena de tractaments en la manera descrita en l'apartat de Drets.

No facilitarem les seves dades personals a tercers excepte en els següents casos: obligació prevista en la normativa que ens és aplicable, interès legítim o consentiment previ del titular de la dada.
Les seves dades seran accessibles per compte de tercers col·laboradors d'ARAG, que hagin d’intervenir en les gestions derivades tant de la contractació de l'assegurança com de l'efectiva prestació de les seves garanties.

Si precisa d'assistència pot ser necessari traslladar les seves dades personals a tercers països per a poder donar compliment efectiu a les garanties del seu contracte d'assegurança.

Les seves dades es conservaran durant la vigència del contracte d'assegurança. Després de la seva finalització, es conservaran bloquejades durant els terminis exigits legalment per a l'atenció de possibles responsabilitats nascudes del seu tractament. Transcorreguts els terminis de prescripció legal de les mateixes es procedirà a la supressió de les dades.

Drets de les persones:

Vostè podrà exercir els drets que li assisteixin, d’acord amb el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, enviant un escrit, acompanyat d’una fotocòpia del seu D.N.I. o document acreditatiu equivalent a la següent adreça: Carrer Babot Camp, núm. 15, 5 2 (Despatx 3), AD500 – Andorra la Vella, o bé enviant un correu electrònic a lopd@arag.es, indicant a l'assumpte "Protecció de dades”.

Aquests drets són:

Accés: Els interessats poden sol·licitar informació sobre les seves dades personals emmagatzemades i/o tractaments, així com una còpia de les mateixes.

Rectificació: Els interessats poden sol·licitar que es corregeixin o es completin aquelles dades personals que siguin falses o incompletes, per exemple, si un nom o una direcció són incorrectes.

Supressió: Els interessats poden sol·licitar que se suprimeixin les seves dades personals, sempre que això no entri en conflicte amb obligacions o drets existents, per exemple, obligació d'emmagatzematge segons la legislació aplicable.

Limitació del tractament: Els interessats poden sol·licitar que les seves dades personals es restringeixin, per exemple, si són inexactes.

Oposició: Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades personals amb finalitats publicitaris en qualsevol moment. Per a altres fins, aquesta objecció és possible sota unes certes condicions, depenent de les circumstàncies personals particulars de l'interessat.

Portabilitat: Quan el tractament de les dades s’efectua per mitjans automatitzats, i sigui tècnicament possible, la persona interessada té dret a sol·licitar, rebre i obtenir en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, les dades personals que l’afecten i que ha facilitat al responsable del tractament per tal de que li siguin retornades o bé directament transmeses a un tercer.