La nostra Política de la Qualitat en ARAG es basa a brindar als nostres clients, tant interns com externs, productes i serveis que compleixin satisfactòriament les necessitats plantejades, així com els requisits legals i reglamentaris que siguin aplicable i aquells que subscrigui amb terceres parts, a través d'un Sistema de Gestió de la Qualitat amb una millora contínua en l'eficàcia d'aquest.

ARAG, sent la segona asseguradora de defensa jurídica del món, té l'obligació de ser pionera en el seu àmbit d'actuació: les Assegurances de Defensa Jurídica. La qual cosa es reflecteix en la missió de la companyia i els conceptes essencials (ARAG Essentials) de l'organització.

Per a això, és necessari precisar quin és l'enfocament i accions previstos, des de la Direcció de la Companyia, per a aconseguir el nivell de qualitat desitjat. Això es recull en dos conceptes:

Qualitat percebuda: ARAG com a companyia líder en el seu segment dins del sector Assegurador ha de mantenir uns estàndards de satisfacció en el client intermedi (mediador/cedent) i el client final (assegurat), el més elevats possibles.

És per això que els nostres objectius de qualitat s'estableixen, en la mesura que sigui possible, en la franja alta dels estàndards de mercat.

Qualitat operativa: ARAG com a companyia multinacional dins d'un sector regulat com és l'assegurador ha de tenir procediments operatius perfectament definits, orientats permanentment al client i sotmesos a constant revisió. Per tant, entendrem el concepte de treball en qualitat com aquell que està perfectament alineat amb els procediments documentats i establerts i on no es produeixen disconformitats en els indicadors de qualitat respecte als objectius definits.

La qualitat és fruit del compromís de tots els empleats de la Companyia, que tenen una actitud de permanent ambició respecte als estàndards de qualitat en el treball, es tradueix indefectiblement en una millora contínua i una major competitivitat.